İşçi ve işveren temsilcileri görüşecek

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesi için işçi ve işveren tarafı bugün yeniden bir araya gelecek. Toplantıya işçi kesimini temsilen TÜRK – İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TÜRK – İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, HAK – İŞ Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ve Osman Yıldız katılacak.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ daha önce ortak açıklama yaparak, taban ücretlerin 15 bin liraya yükseltilmesini istediler. Bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı uygulandıktan sonra birinci altı ay yüzde 45, sonraki altı aylık dönemlerde ise enflasyon + yüzde 5 oranında artış yapılmasını talep ettiler. Bugünkü toplantıda işveren tarafının karşı teklifini sunması bekleniyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, çıplak ücrete ilave olarak 2023’te aylık 2.500 TL, 2024 yılında da 3.500 TL sosyal yardım talebinde bulundu.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in daha önce sunduğu teklif şöyle:

TABAN ÜCRET
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL’nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL’ye çekilmiştir.

REFAH PAYI
İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.

III. ÜCRET ZAMLARI
a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam yapılacaktır.

b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:
İşçilerin 01.07.2023 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), birinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:
İşçilerin 01.01.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Aralık 2023 indeks sayısının Haziran 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:
İşçilerin 01.07.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

NOT: Yukarıda belirlenen zam oranları 01.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri içindir. Her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç süresi esas alınarak madde metinleri ayrıca düzenlenecektir.

İKRAMİYE
Toplu iş sözleşmelerinde 6772 sayılı kanuna göre ödenen ilave tediye, kapsamdaki tüm işçilere
(Belediye şirketleri ve il özel idare şirketleri dahil) ödenir. İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu iş
sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır.

SOSYAL YARDIMLAR
Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; sosyal yardım olarak 2023 yılı için Net 2.500 TL/Ay, 2024 yılı için Net 3.500 TL/Ay olarak ödenecektir.

EK ÖDEME
Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; her yıl Mayıs ayında Net 4.000 TL tutarında “ek ödeme” yapılır. Bu tutar, 2023 yılı Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenir. İlk defa toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde de aynı tutarda ödeme yapılır.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ve FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ
Kamu işyerlerinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanır. Fiili çalışmaya bağlı yapılan ödemeler (iş primi ile yemek ve yol yardımı vb.) aylığa dönüştürülerek düzenli olarak ödenir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin % 70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden günlük normal çalışma süresini geçen kısmı % 200 zamlı olarak ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan oranlar uygulanır.

KIDEM TAZMİNATI
Bütün işçilere çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Mevcut uygulamanın bu miktarın üzerinde olması durumunda yüksek olan uygulanır.

MAKTU ÖDEMELER
Maktu ödemeler adı altında sosyal yardım taleplerimiz protokol kapsamında karara bağlanacaktır.

İŞİN GEREKTİRDİĞİ BELGELER
İşçilerin görev tanımlarındaki işleri yapmaları için gerekli olan tüm sertifika ve belge maliyetleri ile gerekli olan izinler işverence karşılanır.

İŞYERİNE/İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR
İşyeri/işletme/işkoluna özgü idari ve mali konular (yatay ve dikey skaladaki farkın ayarlanması, iş riski ve sorumluluk zammı, yıpranma-üretim-kampanya primi, işyerindeki günlük yevmiye farklılığı vb.) ile çalışma şartları sorunları, toplu iş sözleşmelerinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakın) gittikleri işyerlerindeki benzer işçilerin seviyesine, geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak getirilir.

696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN TÜM KAMU ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİ
696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan tüm kamu alt işveren (taşeron) işçilerinin Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmalar ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

GEÇİCİ İŞÇİLER
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçilerin daimî işçi kadrolarına geçirilmesi yönünde
gerekli yasal düzenleme ivedilikle yapılacaktır.

696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARI
İşçilerin iş ve işyeri değişikliği ile özlük hakları (hastalık, engellilik, sağlık, eş durumu vb. zorunlu
nedenler) konularında mevcut mevzuattaki sınırlandırıcı hükümlerin kaldırılması çalışmaları ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

İşçilerin kadroda belirtilen iş unvanları ile fiilen yaptıkları işler dikkate alınarak iş/görev tanımları toplu iş sözleşmesinin eki olarak ilave edilir. İşçilerin fiilen yaptıkları iş ile SGK’ya bildirilen meslek kodları uyumlu hale getirilecektir. Bu kapsamda kadroya geçirilen işçilerin emeklilik/yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihe kadar çalışmalarına ilişkin sınırlandırıcı hükmün kaldırılması için yasal düzenleme yapılacaktır.

YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ
Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere işbu “Çerçeve Anlaşma Protokolü” ile
belirlenen ücret zamları, avans niteliğinde uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş sözleşmesi farklarından mahsup edilir.

FARKLARIN ÖDENME ZAMANI
a) Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm
ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecektir.
b) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçiler ile işe ilk defa alınan işçilere işverence yapılan ödemeler ile yeni dönem de imzalanacak olan toplu iş sözleşmesi ile yapılacak olan ödemeler mükerrerliğe yer vermeyecek şekilde mukayese edilerek mahsuplaşma işlemi yapılacaktır. Bu işlem sonucunda işçi lehine fark doğması halinde oluşan farklar, kurumun bütçe imkânları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir. Yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde düzenlenmeyen herhangi bir ödeme veya uygulama varsa bu ödeme veya uygulamaya yeni toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren son verilecektir.
GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ
Gelir vergisi yükünü hafifletmeye yönelik olarak ücretlerdeki gelir vergisinin %15’i aşması halinde aşan kısım işveren tarafından karşılanır.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İŞ GÜVENCESİ
Güvenlik görevlisinin, yüz kızartıcı suçlar hariç, ceza alması durumunda, işveren uygun göreceği bir başka göreve geçirir. Sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamayacak duruma gelirse, başka bir işte çalıştırılmasına devam edilir.
Related Posts

Bir cevap yazın

izmit escort bursa escort escort istanbul mecidiyeköy escort avrupa yakası escort istanbul escort şirinevler escort beylikdüzü escort avcılar escort halkalı escort ataşehir escort bursa escort betvino beylikdüzü escort şişli escort sex hikaye milanobet dinamobet giriş privebet giriş güvenilir bahis siteleri Deneme bonusu Deneme bonusu veren siteler ataköy escort istanbul escort